Warunki handlowe

Download - Warunki handlowe

I. Zakres obowiązywania, informacje ogólne

(1) Podstawę dla wszelkich ofert, potwierdzeń, dostaw i usług skierowanych do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego oraz publiczno-prawnych majątków odrębnych stanowią wyłącznie nasze warunki handlowe, które przedstawiamy poniżej. W przypadku dostawy i montażu instalacji odprowadzających dym i ciepło obowiązują uzupełniająco nasze warunki specjalne odnoszące się do w/w instalacji. Starsze warunki handlowe – również w przypadku trwającego stosunku handlowego – tracą swoją skuteczność w odniesieniu do nowozawieranych umów.

(2) Odstępstwa od naszych warunków handlowych lub uzupełnienia są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie. W ramach trwających stosunków handlowych przedstawione poniżej warunki obowiązują również w odniesieniu do przyszłych zamówień, jak również w odniesieniu do każdego pojedynczego przypadku w przyszłości, co do którego nie zostałaby przez nas określona w sposób wyraźny kwestia obowiązywania warunków. Obowiązywanie ewentualnych odmiennych warunków stosowanych przez zamawiającego wyłącza się nawet w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu z naszej strony wobec takich warunków lub wykonania przez nas bez zastrzeżeń dostawy mimo posiadania wiedzy o istnieniu warunków odmiennych.

(3) W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne klauzule lub ich części są niewykonalne lub nieskuteczne, sytuacja ta nie narusza skuteczności pozostałych postanowień. Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji strony umowy zobowiązują się zastąpić niewykonalne lub nieskuteczne postanowienie takim postanowieniem, którego dopuszczalna ustawowo treść jest pod względem ekonomicznym najbliższa sensowi i celowi nieskutecznego postanowienia. To samo obowiązuje na wypadek zaistnienia luki prawnej, której strony umowy nie wzięły pod uwagę.

II. Oferta, zamówienie i zawarcie umowy

(1) Nasze oferty – o ile nie są w sposób wyraźny ograniczone czasowo – obowiązują przez stosowny okres czasu i są dla nas niezobowiązujące. Zastrzega się możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy.

(2) Umowy – o ile nie zostaną podpisane w jednym dokumencie przez obie strony – dochodzą do skutku dopiero w wyniku naszego pisemnego potwierdzenia. Zmiany, uzupełnienia i dodatkowe porozumienia, a w szczególności zapewnienia i gwarancje wymagają dla swojej skuteczności naszego wyraźnego potwierdzenia na piśmie. Powyższe obowiązuje również w odniesieniu do transakcji, które przenoszone są na nas przez zamawiającego za pośrednictwem pracujących dla nas przedstawicieli handlowych. Jeżeli zamówienie naszego klienta można sklasyfikować jako ofertę w rozumieniu § 145 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego), wówczas taką ofertę możemy przyjąć w przeciągu 2 tygodni.

(3) Zamawiający sprawdza treść pisemnych potwierdzeń zleceń i ma obowiązek bezzwłocznie zakwestionować ewentualne niezgodności.

(4) Informacje o przedmiocie dostawy lub usługi, jak również ich przedstawienia nie są właściwościami gwarantowanymi, lecz stanowią jedynie opisy.

III. Ceny

(1) Nasze ceny – o ile w sposób wyraźny nie zostały podane inaczej – są liczone w walucie euro i odnoszą się zasadniczo do wartości towarów netto „ex works” (bez opakowania transportowego, kosztów transportu, ubezpieczenia ceł i opłat); obowiązujący w danym przypadku podatek VAT jest wykazywany osobno i doliczany do powyższych wartości.

(2) Jesteśmy uprawnieni do przekazywania podwyżki kosztów robocizny oraz naszych cen nabycia wraz z kosztami ubocznymi za materiały i usługi obce w takim stosunku, w jakim koszty te zwiększyły się w odniesieniu do daty zawarcia umowy, o ile okres między datą zawarcia umowy a datą dostawy (z uwzględnieniem opóźnień, za które nie ponosimy odpowiedzialności) jest dłuższy niż 4 miesiące. Powyższa zasada – o ile w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej – obowiązuje również w odniesieniu do umów ramowych oraz umów, zgodnie z którymi dostawa nastąpi dopiero na żądanie. W tym sensie za datę dostarczenia towaru uważa się moment, w którym towar powinien/może zostać przez nas przygotowany do dostawy/odbioru.

(3) W przypadku zamówienia pojedynczych zamków lub okuć, w szczególności takich, które mają specjalne wymiary lub są wersjami specjalnymi, zastrzegamy sobie prawo do naliczania dopłaty za mniejsze ilości.

(4) W przypadku, gdy udzielamy rabatów na nasze ceny katalogowe, roszczenie prawne w odniesieniu do udzielania i wysokości tychże rabatów nie przysługuje. Powyższa zasada obowiązuje również w odniesieniu do raz udzielonych rabatów specjalnych lub ilościowych lub cen specjalnych. Zastrzegamy sobie prawo – przed zawarciem umowy – do dokonywania w każdej chwili zmian naszych cen i rabatów stosownie do sytuacji kosztowej. W przypadku zamówień poniżej 200,00 € brutto nie przysługuje prawo do jakichkolwiek rabatów w celu przynajmniej częściowego wyrównania kosztów operacyjnych.

IV. Zmiany, części specjalne

(1) Niezbędne z powodów technicznych zmiany i odstępstwa w realizacji zamówienia są z naszej strony dopuszczalne, o ile nie wiąże się z tym utrata jakości oraz gdy tego typu zmiany lub odstępstwa przy uwzględnieniu uprawnionych interesów zamawiającego są możliwe do wykonania.
(2) Wykonane przez nas narzędzia, urządzenia, kokile, modele itd., które służą do produkcji części specjalnych, pozostają zawsze naszą własnością i nie mogą być wydawane, nawet wówczas, gdy zamawiający partycypował w kosztach pozyskania narzędzi. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania zleceń w następstwie, które zostały lub mogą zostać udzielone przez wcześniejszego zleceniodawcę.

V. Dostawa i opóźnienie w dostawie

(1) Dostawy realizujemy „ex works”, o ile nie uzgodniono inaczej.

(2) Terminy dostaw, o ile nie określono ich w sposób wyraźny jako wiążące, są informacjami przybliżonymi, ale mimo to zostaną dołożone wszelkie starania, aby terminy te zostały dotrzymane. W przypadku, gdy jesteśmy w stanie przewidzieć, że towar nie będzie mógł być dostarczony w przeciągu podanego okresu czasu/z zachowaniem podanej daty dostawy, poinformujemy o tym bezzwłocznie zamawiającego na piśmie, powiadomimy go o przyczynach tego stanu rzeczy oraz w miarę możliwości podamy prawdopodobną datę dostawy towaru. Zasadnicze znaczenie dla zachowania daty dostawy lub terminu dostawy ma zgłoszenie gotowości do wysyłki wzgl. przygotowania towaru do odbioru, o ile towar nie opuścił zakładu już w czasie ustalonym jako termin dostawy. Jesteśmy uprawnieni do realizowania dostaw częściowych w czasie ustalonym jako termin dostawy, jeżeli jest to do przyjęcia przez zamawiającego. Każdą dostawę częściową uważa się za samodzielną transakcję, która może być rozliczana osobno.

(3) Początek podanego przez nas terminu dostawy/dotrzymanie daty dostawy wymaga wyjaśnienia wszystkich szczegółów technicznych, jak również terminowego spełnienia zobowiązań zamawiającego. Zastrzega się możliwość zarzutu niewykonania umowy.

(4) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu niedotrzymania przez nas terminu dostawy dopiero po upływie wyznaczonego nam stosownego terminu dodatkowego na spełnienie usługi. Wyznaczenie terminu dodatkowego oraz odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej.

(5) W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa u nas lub u naszych dostawców wskutek walki o realizację żądań ekonomicznych między pracownikami i pracodawcami (strajk lub lokaut), w wyniku działania siły wyższej, jak np. zjawiska naturalne, wojna, powstanie, sabotaż, bojkot lub blokada, wypadek, awaria maszyn i urządzeń załadunkowych, przerwa w dostawie energii lub działania urzędowe lub gdy dostawca stanie się niewypłacalny i co z kolei doprowadzi do znacznego ograniczenia lub wręcz zastoju w produkcji, terminy dostaw wydłużają się/daty dostaw przesuwają się o czas, w którym doszło do zakłócenia oraz o odpowiedni czas potrzebny na ponowny rozruch. O ile nie wyklucza tego rodzaj oraz rozmiary zakłócenia, zobowiązujemy się powiadomić zamawiającego w przeciągu 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia o zakłóceniu, jego rodzaju oraz czasie jego wystąpienia, przy czym termin zostaje zachowany przez wysłanie wiadomości. To samo obowiązuje w przypadku ustania zakłócenia. Jeżeli zakłócenie nie ma tylko natury przejściowej, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w drodze pisemnego oświadczenia. W przeciwnym razie zamawiający pozostaje zobowiązany do odbioru towaru w późniejszym terminie, o ile nie jest to dla niego nie do przyjęcia i o ile wyznaczony nam stosowny termin dodatkowy nie upłynął bezskutecznie. W przypadku, gdy przyjęcie towaru w późniejszym terminie nie jest na rękę zamawiającemu oraz gdy upłynął dodatkowy termin, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w drodze pisemnego oświadczenia. Dalej idące roszczenia wobec nas nie przysługują w powyższych przypadkach.

(6) Zamówienia ramowe z dostawą na żądanie obowiązują najwyżej do 8 miesięcy od daty naszego potwierdzenia zlecenia. Po upływie tego terminu mamy prawo wysłać jeszcze nieodwołany towar do zamawiającego i naliczyć jego koszt lub wystawić rachunek za zmagazynowane u nas materiały wraz z naszymi dodatkowymi kosztami i narzutami.

(7) W przypadku, gdy zamówienie ramowe z dostawą na żądanie, odbiór lub wysyłka opóźni się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, jesteśmy uprawnieni do naliczania składowego w wysokości 0,5 % kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc, rozpoczynając naliczanie po upływie miesiąca od zgłoszenia gotowości do wysyłki towaru. Składowe ograniczone jest maksymalnie do wysokości 5 % wartości towaru netto z doliczeniem podatku VAT.

VI. Wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, ubezpieczenie

(1) W przypadku szkód pośrednich, które zostały spowodowane podczas transportu/z winy spedytora, jak np. zaginięcie lub kradzież całej przesyłki lub w wyniku pożaru przesyłki towaru itd. nie przejmujemy odpowiedzialności za ewentualne kary konwencjonalne związane z terminem itd.

(2) Wysyłka następuje z reguły na koszt i ryzyko zamawiającego i według naszej najlepszej oceny oraz bez obowiązku wybrania najtańszego i najbezpieczniejszego sposobu transportu.

(3) Koszt opakowania jest naliczany. W przypadku, gdy przewoźnik przejmie towar bez zastrzeżeń, uważa się, że opakowanie zostało przyjęte jako pozbawione wad. Ryzyko pogorszenia lub przypadkowego zaginięcia towaru przechodzi na zamawiającego z chwilą oddania mu towaru do dyspozycji lub przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi, jednak najpóźniej 7 dni od daty wpłynięcia powiadomienia o gotowości do dostawy.

(4) Opakowanie transportowe
a) Palety ażurowe udostępniane są przez wszystkich spedytorów w drodze wymiany na zasadzie użyczenia.
b) Kartony: zgodnie z nowym niemieckim rozporządzeniem dot. opakowań (Verpackungsordnung) używamy wyłącznie kartonów ze znakiem RESY. Taśmy klejące stosowane do zamykania opakowania wykonane są z takiego samego gatunkowo papieru, a taśmy ściągające z dającego się ponownie przetwarzać polipropylenu.
c) Opakowanie transportowe rozliczane będzie po cenie kosztów własnych. Opakowanie możemy przyjąć z powrotem i oddać do recyklingu (bez dodatkowych kosztów dla nas) tylko wtedy, gdy przesyłka zwrotna odbędzie się na koszt wysyłającego – a ponieważ jest ono przetwarzane na wypełniacz – trafi ona do nas sucha i nie będzie zawierać kartonów i taśm ściągających obcego pochodzenia. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad musi nastąpić odmowa przyjęcia.

VII. Przesyłki zwrotne

(1) Przesyłki zwrotne wymagają naszej uprzedniej zgody i muszą być dostarczane do naszego zakładu na koszt wysyłającego.

(2) Jeżeli nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot, wówczas mamy prawo do dokonania potrącenia noty uznaniowej na maks. 30 % za wynikłe dla nas koszty.

VIII. Warunki płatności

(1) Nasze faktury są płatne z potrąceniem skonto w wysokości 3% w przeciągu 14 dni, jak również bez potrąceń w przeciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Miarodajna jest tu data wpłynięcia pieniędzy na nasze konto. Potrącenie skonto jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostały zapłacone wszystkie wymagalne bez potrąceń faktury. Faktury za prace montażowe i zlecone są płatne w przeciągu 10 dni bez potrąceń. W pozostałych przypadkach – zgodnie z §§ 366, 367 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) – przysługuje nam prawo do określenia, w jaki sposób mają być rozliczane płatności.

(2) Nasi przedstawiciele nie są uprawnieni do inkasowania płatności.

(3) Weksle będziemy przyjmować tylko w oparciu o specjalne porozumienia. Weksle i czeki będą przyjmowane zawsze tylko w celu wykonania zobowiązania.

IX. Zwłoka w płatności

(1) W przypadku przekroczenia terminów płatności, nie będąc zobligowani do wzywania do zapłaty, będziemy naliczać odsetki w wysokości kosztów, jakie poniesiemy w związku z kredytami bankowymi, jednak co najmniej w wysokości 8 % powyżej aktualnej stawki podstawowej stopy procentowej. Zastrzega się roszczenia z tytułu ewentualnych dalszych szkód.

(2) W przypadku zwłoki w płatności, groźby wstrzymania płatności, niekorzystnych informacji na temat zamawiającego (w szczególności, gdy w jego przypadku ma miejsce protest wekslowy lub dochodzi do postępowań egzekucyjnych) wszystkie jeszcze należne wierzytelności – również te wynikające z weksli – stają się natychmiast wymagalne.

(3) W wyżej wymienionych przypadkach jesteśmy upoważnieni do odebrania już dostarczonego towaru celem zabezpieczenia, nie powodując przy tym wygaśnięcia obowiązku zamawiającego do uiszczenia płatności za towar. W tym celu zamawiający ma obowiązek zapewnić/umożliwić dostęp do pomieszczeń, w których znajduje się towar, i wydać towar. Jeżeli dostawa jeszcze nie nastąpiła, możemy uzależnić wyprodukowanie i dostawę towaru od uiszczenia przedpłaty lub złożenia zabezpieczenia. Ponadto przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

X. Wady fizyczne i odpowiedzialność w przypadku pozostałych roszczeń

(1) Właściwości przedmiotu dostawy są zależne wyłącznie od naszych opisów technicznych i uzgodnionych specyfikacji technicznych. Wypowiedzi reklamowe lub informacje mające na celu zachwalanie towaru nie mogą być traktowane jako zgodne z umową wskazanie jakości przedmiotu dostawy. Jeżeli produkcja i dostawa towarów odbywa się w oparciu o rysunki, wzorce, specyfikacje itd. zamawiającego, wówczas wyłącznie on ponosi ryzyko związane z tym, czy towar nadaje się czy nie do użycia w przewidzianym przez niego celu. Miarodajnym dla zgodnego z umową stanu przedmiotu dostawy jest moment przejścia ryzyka.

(2) Nie ponosimy odpowiedzialności za wady fizyczne, które zostały spowodowane niewłaściwym lub niefachowym użytkowaniem lub obsługą, błędnym montażem, zwykłym zużyciem, błędną konserwacją lub jej brakiem. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa niefachowych lub podjętych bez naszej zgody zmian lub prac naprawczych przez zamawiającego lub osoby trzecie. To samo obowiązuje w przypadku wady, która tylko nieznacznie obniża wartość lub przydatność przedmiotu dostawy.
(3) Jeżeli uzgodniono formalny odbiór towaru lub dokonano kontroli pierwowzorów, wyłącza się roszczenia z tytułu takich wad, które zamawiający powinien był rozpoznać i stwierdzić podczas starannie przeprowadzonego odbioru/kontroli pierwowzorów.

(4) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie przewidują dłuższych terminów ustawowych, szczególnie w odniesieniu do towarów, które stosownie do ich standardowego sposobu użycia zostały wykorzystane w budowli powodując jej wadliwość, wówczas roszczenia z tytułu wad fizycznych przedawniają się po 12 miesiącach od daty dostawy przedmiotu dostawy do zamawiającego lub osoby trzeciej wyznaczonej przez zamawiającego.

(5) O ile w sposób wyraźny i na piśmie nie uzgodniono inaczej, nie przejmujemy odpowiedzialności za to, że oferowane i dostarczane przez nas towary poza opisanym przez nas ogólnym przeznaczeniem nadają się do celów branych pod uwagę przez zamawiającego. Wyłącznie w gestii zamawiającego leży przetestowanie towarów przed ich użyciem/zastosowaniem na własne ryzyko i na własny koszt.

(6) W przypadku, gdy oferowane lub dostarczane przez nas zamki określane są jako „różnie zamykające”, atrybut ten nie daje gwarancji, że zamknięcia nie będą się powtarzać.

(7) Obowiązek starannego zbadania przedmiotu dostawy natychmiast po jego dostarczeniu spoczywa na zamawiającym lub wymienionej przez niego jako odbiorcy osobie trzeciej; badanie to obejmuje sprawdzenie, czy przedmiot nie jest obarczony wadami, zgadza się z potwierdzeniem zlecenia i jest kompletny. Dostawę lub usługę uważa się za przyjętą, jeżeli reklamacja z tytułu wad towaru nie wpłynęła do nas nie bezzwłocznie, jednak nie później niż 8 dni po dostawie, na piśmie lub za pośrednictwem faksu. To samo obowiązuje, gdy nie można było rozpoznać wady podczas przeprowadzonej bezzwłocznie szczegółowej kontroli, w przeciągu 8 dni od momentu wykrycia wady.

(8) Reklamowane przez zamawiającego przedmioty dostawy muszą być przygotowane do inspekcji lub (ewentualnie ich próbki) należy przesłać do nas, gdy tego zażądamy. W przypadku uprawnionych reklamacji z tytułu wad towaru zamawiającemu przysługuje prawo do zażądania od nas zrekompensowania kosztów poniesionych w związku z wysyłką zwrotną. Jeżeli zamawiający nie spełni tych zobowiązań w przeciągu wyznaczonego przez nas stosownego terminu lub zostaną dokonane przez niego lub osoby trzecie spoza naszego zakresu działania zmiany reklamowanego przedmiotu dostawy bez naszej zgody, wówczas zamawiający traci prawo do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wad fizycznych towaru.

(9) Według własnego uznania dokonujemy w pierwszej kolejności poprawekw przedmiocie dostawy lub zastępujemy go poprzez dostarczenie towaru wolnego od wad.

(10) Jeżeli późniejsze spełnienie świadczenia wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, możemy odmówić spełnienia tego świadczenia. W takim przypadku zamawiający może wedle własnego uznania odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny kupna.
Jeżeli późniejsze spełnienie świadczenia jest możliwe i nie wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami, a my nie spełnimy zobowiązania do zgodnego z umową spełnienia tegoż świadczenia w stosownym czasie, wówczas zamawiający ma obowiązek wyznaczyć ostatni termin, w przeciągu którego będziemy zobowiązani do spełnienia naszych zobowiązań. Po bezskutecznym upływie terminu zamawiający może zażądać obniżenia ceny kupna lub odstąpić od umowy lub też zlecić osobom trzecim dokonanie niezbędnych poprawek na nasz koszt.
Nie jesteśmy zobowiązani do przejmowania dodatkowych kosztów, powstałych w związku z transportem przedmiotu dostawy w inne miejsce niż siedziba lub oddział zamawiającego, chyba, że odpowiada to użyciu zgodnym z przeznaczeniem, o którym zostaliśmy poinformowani.

(11) W odniesieniu do roszczeń zamawiającego z tytułu odszkodowania ponosimy odpowiedzialność według przepisów ustawowych, o ile na nas, naszych przedstawicielach ustawowych lub osobach wykonujących powierzone przez nas zadania ciąży zamiar lub rażące niedbalstwo. W przypadku braku zamiaru, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód powstających w sposób typowy i przewidywalnych.

(12) Jeżeli podstawowe obowiązki zostaną naruszone przez nas, naszychustawowych przedstawicieli lub osoby wykonujące powierzone przez nas zadania, wówczas ponosimy odpowiedzialność według przepisów ustawowych, przy czym odpowiedzialność ograniczona jest tylko do szkód przewidywalnych i powstających w typowy sposób.

(13) Powyższe postanowienia nie naruszają odpowiedzialności ustawowej za szkody z tytułu utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności wynikającej z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz). Zamawiający ma jednak obowiązek przekazania swojemu odbiorcy udzielonych przez nas informacji na temat danego artykułu (informacje o produkcie oraz zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowe użycie, właściwości produktu, konserwacja produktu, obowiązki informowania i instruowania), spełnienia ich w stosunku do tegoż odbiorcy i zobowiązania go do postępowania w ten sam sposób w odniesieniu do jego odbiorców. W przeciwnym razie – o ile jest to ustawowo dopuszczalne – wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec zamawiającego.

(14) Wyłącza się dalej idącą odpowiedzialność w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych niezależnie od podstawy prawnej – o ile jest to ustawowo dopuszczalne. Powyższa zasada obowiązuje szczególnie w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawinienia przy zawieraniu umowy, z powodu pozostałych naruszeń obowiązków lub z powodu roszczeń deliktowych zgodnie z § 823 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego), jak również w przypadku utraconego zysku lub pozostałych szkód majątkowych. Powyższe nie narusza postanowień § 444 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
Porozumienia, które zamawiający zawarł ze swoim odbiorcą i które wykraczają poza ustawowe roszczenia z tytułu wad, w żadnym wypadku nie wiążą nas w ramach ustawowych roszczeń regresowych.
Ewentualne wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności obowiązuje również w odniesieniu do ewentualnej odpowiedzialności osobistej naszych przedstawicieli ustawowych, pracowników oraz osób wykonujących powierzone przez nas zadania.

(15) Jeżeli na przeszkodzie nie stoją bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe, nasza odpowiedzialność wynikająca z umownych i pozaumownych podstaw prawnych (również z prawa deliktowego) ogranicza się do zakresu objętego naszym ubezpieczeniem.
EUR    2.550.000,--    za szkody materialne
EUR         51.000,--    za szkody majątkowe

XI. Zastrzeżenie prawa własności

(1) Wszystkie nasze dostawy realizowane są z zastrzeżeniem prawa własności. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszelkich roszczeń przysługujących nam wobec zamawiającego.

(2) Jeżeli zamawiający dokonuje przetworzenia dostarczonego towaru na nowy przedmiot, wówczas przetworzenie następuje na naszą rzecz, nie powodując dla nas zobowiązań z tego tytułu. W tym przypadku zamawiający przechowuje dla nas dany przedmiot. Wyłącza się nabycie własności przez zamawiającego zgodnie z § 950 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego). W przypadku przetworzenia wraz z innymi, nie należącymi do nas towarami nabywamy współwłasność nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości towaru dostarczonego przez nas względem innego towaru w momencie ich przetworzenia. Nowy przedmiot uważa się za towar zastrzeżony w rozumieniu niniejszych warunków.

(3) Odsprzedaż towaru zastrzeżonego w zwykłym toku działalności gospodarczej jest dozwolona zamawiającemu, który jest odsprzedającym. Zamawiający ceduje na nas już teraz swoje wierzytelności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego w kwocie, która odpowiada wartości towaru zastrzeżonego, w przypadku sprzedaży razem z innymi nie należącymi do nas towarami, przetworzonymi przedmiotami dostawy lub w przypadku pozostałej sprzedaży na cenę łączną z udziałem procentowym określonym w ust. 3.
Jeżeli towar zastrzeżony zostanie zainstalowany przez zamawiającego w nieruchomości osoby trzeciej jako istotny składnik, wówczas zamawiający ceduje na nas już teraz roszczenie o wynagrodzenie przysługujące mu wobec osoby trzeciej lub osoby, której to dotyczy, w kwocie, która odpowiada wartości towaru zastrzeżonego. Jeżeli towar zastrzeżony jest naszą współwłasnością, cesja obejmuje kwotę, która odpowiada wartości naszego udziału we współwłasności. Jeżeli zamawiającemu przysługuje prawo ustanowienia hipoteki kaucyjnej zgodnie z § 648 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego), prawo to przechodzi na nas w wysokości wartości towaru zastrzeżonego.
Wartość towaru zastrzeżonego w rozumieniu niniejszych postanowień to wartość całości wierzytelności wraz z wierzytelnościami pobocznymi (w szczególności koszty i odsetki) z doliczeniem dodatkowej opłaty za zabezpieczenie w wysokości 20 %.
Akceptujemy wszystkie powyższe cesje i zgadzamy się na wszystkie przejścia wierzytelności.
To my określamy rangę cedowanej kwoty częściowej w ramach całości wierzytelności przysługujących zamawiającemu.

(4) Zamawiający jest uprawniony i upoważniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego lub zainstalowania go tylko przy zastrzeżeniu, że wierzytelności z tytułu ceny kupna, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za dzieło lub pozostałe roszczenia o wynagrodzenie przejdą na nas zgodnie z ust. 3. Zamawiający nie jest uprawniony do rozporządzania w inny sposób towarem zastrzeżonym (łącznie z jego zastawieniem oraz przeniesieniem własności w celu zabezpieczenia wierzytelności) i wierzytelnościami, które zgodnie z ust. 3 scedował lub ma obowiązek scedować na nas (łącznie z jego cesją, cesją w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz zastawieniem).

(5) Upoważniamy zamawiającego – przy zastrzeżeniu prawa do odwołania – do ściągania wierzytelności z tytułu odsprzedaży, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za dzieło lub pozostałych roszczeń o wynagrodzenie. Kwoty pozyskane przez zamawiającego, który działa na naszą rzecz jako inkasent, muszą zostać nam przekazane do wysokości naszych wierzytelności (wraz z wierzytelnościami pobocznymi jak koszty i odsetki). Z przysługującego nam prawa do ściągania wierzytelności nie będziemy robić użytku tak długo, jak długo zamawiający będzie wypełniał swoje zobowiązania płatnicze. Na żądanie zamawiający ma obowiązek wyjawienia nam dłużników scedowanych wierzytelności i powiadomienia ich o cesji wierzytelności. Tym samym jesteśmy upoważnieni do powiadomienia dłużników o cesji wierzytelności w imieniu zamawiającego.

(6) W przypadku działań zmierzających do zajęcia towaru zastrzeżonego przez osoby trzecie zamawiający ma obowiązek poinformować nas o tym bezzwłocznie i w razie potrzeby zarządzić na własny koszt podjęcie nie cierpiących zwłoki środków interwencyjnych.

(7) Jeżeli wartość udzielonych nam zabezpieczeń przekracza nasze wierzytelności o więcej niż 20 %, wówczas na żądanie zamawiającego jesteśmy zobowiązani do retrocesji wierzytelności lub zwolnienia z wierzytelności. Przysługuje nam prawo do określenia, które wierzytelności podlegają retrocesji lub zwolnieniu.
Własność towaru zastrzeżonego przechodzi na zamawiającego z chwilą całkowitego zapłacenia wszystkich wierzytelności z tytułu powiązań handlowych. Jednocześnie zamawiający nabywa roszczenia, które scedował na nas w celu zabezpieczenia naszych roszczeń zgodnie z powyższymi postanowieniami.

XII. Prawo zatrzymania, potrącenie i cesja

(1) Wyłącza się wykonywanie prawa zatrzymania, o ile zamawiający jest zobowiązany do wcześniejszego uiszczenia płatności; w pozostałych przypadkach jest ono dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy prawo zatrzymania opiera się na tym samym stosunku umownym.
(2) Zamawiający może potrącać tylko z wierzytelności stwierdzonych bezsprzecznie lub prawomocnie.
(3) Wyłącza się możliwość cesji na osoby trzecie ewentualnych nabytych wobec nas roszczeń ze strony zamawiającego, o ile nie wyraziliśmy na to zgody.

XIII. Patenty

(1) W przypadku produkcji według danych, rysunków lub projektów zamawiającego jest on odpowiedzialny za to, aby nie zostały naruszone patenty lub inne prawa ochronne osób trzecich. Wyłącza się naszą odpowiedzialność w stosunku prawnym z zamawiającym. Zamawiający ma obowiązek zwolnić nas z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zrekompensować nam wszelkie niezbędne koszty powstałe w przypadku dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie celem obrony przed tymi roszczeniami.

XIV. Miejsce spełnienia świadczenia i stosowane prawo

(1) Miejscem spełnienia świadczenia jest Heiligenhaus.

(2) Właściwością miejscową sądu dla wszystkich roszczeń stron umowy wraz z powództwami wekslowymi i czekowymi jest sąd właściwy dla naszej siedziby głównej. Wedle naszego uznania przysługuje nam również prawo do pozywania w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.

(3) W odniesieniu do stosunku prawnego z zamawiającym zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11 kwietnia 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG - " Konwencja Wiedeńska ").